26 grudnia 2023

Rodzicielski Plan Wychowawczy

Poniżej przykładowy Rodzicielski Plan Wychowawczy, zawierający najczęstsze ustalenia pomiędzy rodzicami, dotyczące zasad sprawowania opieki nad dziećmi. Jednakże Rodzicielski Plan Wychowawczy powinien być dopasowany każdorazowo do konkretnej rodziny, dlatego też może podlegać modyfikacji. Pierwsza i najważniejsza zasada jaką należy się kierować ustalając taki plan jest zawsze dobro dziecka/dzieci. 

 

 

 

 

Kancelaria Doradztwa Prawnego i Mediacji

Marlena Pacocha

 

 

                                                                                      ..................…………………, dnia …………… r.

 

 

 

 

 

       RODZICIELSKI PLAN WYCHOWAWCZY

 

 

Porozumienie w sprawie sprawowania władzy rodzicielskiej i utrzymywania kontaktów z dzieckiem/dziećmi, po rozwodzie/separacji, sporządzone zgodnie przez:

Matkę …………………………………………………………………………………………….. oraz

Ojca ………………………………………………………………………………………….

małoletnie……./małoletnich: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… .

 

 

 

       RODZICE ZGODNIE USTALAJĄ JAK PONIŻEJ

 

§1

Władza rodzicielska nad małoletni…….  przysługuje obojgu rodzicom.

 

§2

Miejscem zamieszkania małoletni…….  jest każdorazowe miejsce zamieszkania jego/ich Matki/Ojca.

 

§3

Matka/Ojciec małoletni…….  zobowiązuje się do poinformowania niezwłocznie drugiego rodzica o każdorazowej zmianie miejsca zamieszkania, nie później niż w ciągu 2 dni.

 

§4

Rozstrzygnięcia w istotnych sprawach życia małoletni……. Matka i Ojciec podejmują wspólnie.

 

§5

Rozstrzygnięcia w bieżących sprawach życia małoletni……. podejmuje ten z rodziców, pod którego opieką dziecko/dzieci w danej chwili przebywa.

§6

Oboje rodzice mają nieograniczony dostęp do informacji dotyczących edukacji i zdrowia małoletni……. .

 

§7

Paszport i/lub dowód osobisty małoletni…….  znajduje się w miejscu zamieszkania jego/ich Matki/Ojca.

Paszport i/lub dowód osobisty małoletni…….  znajduje się w każdoczesnym miejscu przebywania dziecka/dzieci.*

 

§8

Kontakty Matki/Ojca z małoletni…….  ustalone zostały w następujący sposób:

1. Ojciec/Matka spędza z dzieckiem/dziećmi czas poza miejscem zamieszkania dziecka i bez obecności drugiego rodzica:

  • w weekendy …………………………………………………………………………………………..,
  • w wakacje …………………………………………………………………………………………….,
  • w ferie zimowe ……………………………………………………………………………………….,
  • w święta Bożego Narodzenia ………………………………………………………………………,
  • w Święta Wielkanocne ………………………………………………………………………………,
  • inne …………………………………………………………………………………………………….,
  • inne …………………………………………………………………………………………………… .

2. Ojciec/Matka zabiera dziecko/dzieci każdorazowo z miejsca ……… zamieszkania w ……………………………………………………………………………………………………, o godzinie …………………… i odwozi każdorazowo do miejsca ……… zamieszkania w ……………………………………………………………………………………………………, o godzinie …………………………. .

 

§9

Ojciec/Matka zobowiązuje się do świadczeń alimentacyjnych  na rzecz małoletni..…..  w wysokości ……………………. zł (słownie: ………………………………………………………………… zł), płatnych do …………….. dnia każdego miesiąca, począwszy od …………………………………, wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w razie uchybienia w terminie płatności.

 

§10

Świadczenia alimentacyjne określone w §9, będą płatne na wskazany przez Ojca/Matkę numer rachunku bankowego: ……………………………………………………………………………. .

Ojciec/Matka zobowiązuje się niezwłocznie poinformować rodzica zobowiązanego z tytułu świadczenia alimentacyjnego o każdorazowej zmianie numeru rachunku bankowego, niepóźnej niż na 7 dni przed najbliższym terminem płatności świadczenia.

 

§11

Rodzice uzgadniają, że będą w częściach ……………………………. partycypować w wydatkach dotyczących małoletni…….,  niezwiązanych z codziennym utrzymaniem, takich jak: korepetycje, wycieczki szkolne, obozy, kursy językowe, hobby, ………………….. po ich uprzednim wspólnym uzgodnieniu i zaakceptowaniu.

 

§12

Rodzice zobowiązują się do niepodważania autorytetu drugiego rodzica w obecności małoletni……. . Rodzice wychowują małoletni…… w szacunku dla drugiego rodzica.

 

§13

Rodzice będą szanowali i respektowali prawo małoletni……. do kontaktów z dziadkami i pozostałymi członkami rodziny.

 

§14

W przypadku zmiany okoliczności Rodzice dokonają weryfikacji ustaleń i w razie konieczności dokonają wspólnych, opartych na szacunku i dialogu, zmian niniejszego Rodzicielskiego Planu Wychowawczego.

 

 

 

 

 

                                  Podpis Matki                                                                                                                                                 Podpis Ojca

 

 

 

* niepotrzebne skreślić

Marlena Pacocha

 

Kancelaria Doradztwa Prawnego i Mediacji

Mediacje, doradztwo prawne, szkolenia

Marlena Pacocha

Prawnik - Mediator

📞 +48 668 696 654

Kancelaria Doradztwa Prawnego i Mediacji Marlena Pacocha

NIP: 7752118564

REGON: 100568921

KONTO: PL 69 1050 1461 1000 0090 8289 3414